Organisatie

Nationaal

MISSIO is de werknaam voor de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. MISSIO ressorteert onder de Pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie der Volkeren.

De vier afdelingen van de Pauselijke Missiewerken Nederland hebben als doel

ondersteuning van:

  1. de bisdommen en haar parochies in de derde wereld (St. P.M.G.)
  2. de opleiding van eigen priesters (St. P.M.S)
  3. diocesane hulpprogramma’s voor kinderen (St. P.M.K)
  4. missionaire bewustwording van priesters en leken in Nederland (St. P.M.B.).

Missio heeft twee taken: het bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen in Nederland en het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in de derde wereld.

Organen
Missio heeft als organen de Nationale Raad (Algemene Raad), het Nationaal Bestuur en de Nationaal Directeur.

De Algemene Raad bestaat uit het bestuur en de diocesane missiesecretarissen die elk een van de zeven bisdommen vertegenwoordigen.
De Nationaal Directeur vertegenwoordigt de Pauselijke Missiewerken bij de bisschoppen (bisschoppenconferentie) van Nederland.


De Algemene Raad en het bestuur worden bijgestaan door het nationaal bureau van de Pauselijke Missiewerken – kortweg Missio – dat onder leiding staat van de Nationaal Directeur. Het bureau van Missio is gevestigd in Den Haag.

Activiteiten

Wereldmissiemaand, elk jaar in oktober, is het moment waarop het werk van MISSIO volop in de aandacht staat van de parochies. Maar MISSIO is meer dan alleen Wereldmissiemaand. Missionaire activiteiten beperken zich immers niet tot die ene maand, maar gaan het hele jaar door. Over het werk van MISSIO is een handzame folder gemaakt met als titel 'Steun parochies wereldwijd'. U kunt de folder aanvragen door te bellen met tel. 070 - 304 74 44 of een e-mail te sturen aan missio@missio.nl.

Statuten

De statuten van MISSIO Nederland kunt u hier downloaden.

Internationaal

MISSIO Nederland is onderdeel van de Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. De Pauselijke Missiewerken vallen onder de Congregatie voor de Evangelisatie der Volkeren. De oude naam Propaganda Fide wordt ook nog steeds gebruikt. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 landen.

Werkwijze

Eind februari geeft elke nationale MISSIO aan het bureau van Propaganda Fide de bedragen door die in het afgelopen jaar beschikbaar zijn gekomen om te besteden. Hiervan wordt in Rome een overzicht gemaakt, tezamen met de verzoeken om hulp die door de plaatselijke bisschoppen van de derde wereld zijn ingediend.

In mei vindt de jaarlijkse vergadering plaats (General Assembly) waarbij alle Nationaal Directeuren van alle MISSIO 's aanwezig zijn. In deze vergadering worden de hulpaanvragen besproken, goedgekeurd, aangepast of afgewezen.

In de maand juli ontvangt MISSIO Nederland een verzoek uit Rome om de beschikbare gelden rechtstreeks over te maken naar de hulpaanvragers via de Nuntius in het land van de hulpaanvraag. De Nuntius zorgt dan voor verdere doorgeleiding van de gelden over de betreffende bisdommen, seminaries en kinderprojecten in dat land.

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55