Dag van het JodendomMenorah in Jeruzalem

Op de jaarlijkse Dag van het Jodendom, 17 januari, staat deze keer de vreemdeling centraal. Op of rond deze dag worden er in de Nederlandse bisdommen verschillende activiteiten georganiseerd. Zo organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden een lezing door rabbijn Tamarah Benima en prof. dr. Erik Borgman.

De vreemdeling
Het woord ‘vreemdeling’ roept verschillende associaties en gevoelens op: buitenlander, asielzoeker, onbekende, buitenstaander. Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn? Wanneer ben je eigenlijk ‘vreemdeling’? Wat is onze persoonlijke ervaring met ‘vreemdeling zijn’? Wat zijn onze ervaringen als christenen en Joden? Wat zeggen onze religieuze tradities hierover?
Meer informatie over de bijeenkomst in Groningen vindt u op www.bisdomgl.nl

Kennis en dialoog bevorderen
De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning vanuit de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom. De jaarlijkse Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.
Voor meer informatie: www.dagvanhetjodendom.nl


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55