Doorgeven van de traditieMenorah

Op de jaarlijkse Dag van het Jodendom, 17 januari 2018, is het thema: doorgeven van de traditie. De jaarlijkse Dag van het Jodendom beoogt kennis over het Jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.

Betekenis van traditie
Het doorgeven van ervaringen en tradities aan een volgende generatie is essentieel voor het voortbestaan van elke groep mensen. Op de Dag van het Jodendom 2018 zal worden gekeken naar de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het christendom. Enkele vragen die gesteld kunnen worden, zijn: Wat geven we eigenlijk door? Wat bedoelen we precies met ‘Joodse traditie’ en ‘christelijke traditie’? Betekent ‘traditie’ voor iedere Jood of christen hetzelfde? Wie geeft de traditie door? Waar gebeurt dat, en hoe? Wat is ‘leren’ eigenlijk? Wat betekent ‘leren’ voor het kind of de leerling? Wat betekenen leren en opvoeden voor de opvoeder of leraar? Vanwege de breedte van het onderwerp heeft de werkgroep Dag van het Jodendom er voor gekozen in 2018 basale vragen rond ‘traditie’ en ‘geloofsopvoeding’ aan de orde te stellen, en in 2019 dieper in te gaan op de didactische en pedagogische aspecten van het leren.

De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning vanuit de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom. In de verschillende bisdommen zijn er activiteiten rond deze dag, zoals lezingen en studiemiddagen.
Voor meer informatie en materiaal: www.dagvanhetjodendom.nl

 


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55